doi inthanon is the highest mountain in Thailand

Thailand’s highest mountain

One Day Tour from Chiang Mai – Doi Inthanon Trekking Tour